Veiligheid, duurzaamheid en milieu

Binnen Dycore is het aanpassen en optimaliseren van onze producten naar aanleiding van wensen uit de markt en regelgeving door de overheid een continu proces. Hierbij staat de veiligheid van mensen, het verduurzamen van onze producten en het beperken van de negatieve gevolgen voor het milieu centraal.

Image

Veiligheid

Veiligheid is een steeds terugkerend onderwerp binnen onze organisatie en er wordt dan ook breed geïnvesteerd in veiligheid voor iedereen die op onze vestigingen en productielocaties werkt of deze bezoekt. Ook voor de mensen die onze producten transporteren en deze verwerken voelt Dycore zich verantwoordelijk. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op al onze fabrieksterreinen is voor iedereen verplicht en door onder meer het geven van veiligheidsinstructies en diverse veiligheidsprogramma’s (CRH Life saving rules, Veiligheid is een keuze) wordt ook het belang hiervan bij de medewerkers verduidelijkt.

Voorzieningen
Door onder meer het beschikbaar stellen van laadbordessen (waar mogelijk), het opnemen van randbeveiligingsvoorzieningen en het aangeven van hijsmarkeringen, proberen wij de risico’s voor alle betrokken partijen steeds verder te beperken. Voor alle producten heeft Dycore verwerkingsinstructies opgesteld, zodat onze klanten veilig met onze producten kunnen omgaan.

Duurzaamheid

Circulaire economie
Het omschakelen van een lineaire naar een circulaire economie is voor de betonindustrie een belangrijke transitie en is hiermee ook onderdeel van de bedrijfsvisie van Dycore. Het is van groot belang dat Dycore efficiënt met de beschikbare grondstoffen omgaat, daar waar mogelijk (en indien beschikbaar) gebruik maakt van gerecyclede (secundaire) grondstoffen en kijkt naar ontwikkelingen in de markt om bestaande grondstoffen gedeeltelijk of geheel te vervangen voor meer duurzame alternatieven.

Keurmerken
Om duurzaamheid te meten zijn er op dit moment een aantal belangrijke keurmerken beschikbaar: Greencalc+, LEED, BREEAM en GPR Gebouw. De meeste aanvragen die Dycore ontvangt zijn op basis van de laatste twee keurmerken: BREEAM (utiliteitsbouw) en GPR Gebouw (woning- en utiliteitsbouw). Beide keurmerken maken gebruik van onder meer de informatie uit de Nationale MilieuDatabase (NMD). Dycore heeft hiervoor Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) beschikbaar gesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de Europese milieuproductverklaring (EPD).

Vanuit het ministerie is hiervoor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in het leven geroepen, waarbij op basis van de toegepaste materialen in een gebouw het negatieve effect (schaduwkosten) op het milieu bepaald wordt door middel van MilieuKostenIndicator-waarden (MKI). Op dit moment ligt de grenswaarde voor het ontwerp op 1,00 euro/m2 BVO per jaar. De gegevens van de Dycore producten voor het opstellen van deze berekening zijn beschikbaar gesteld in de Nationale MilieuDatabase (NMD).

Voor het GPR keurmerk kan de benodigde informatie direct vanuit de NMD betrokken worden, waaruit een milieuprestatiescore volgt. Het BREEAM keurmerk kent punten toe aan vooraf gedefinieerde categorieën en de daaraan verbonden credits (onderdelen). Aan elke categorie is een wegingsfactor toegekend. Dycore kan op dit moment voor drie credits informatie verstrekken (mits dit op voorhand wordt aangevraagd): MAN3, MAT5 en WST2. Deze credits hebben betrekking op respectievelijk de milieu-impact op de bouwplaats, een onderbouwing van de herkomst van materialen en het gebruik van secundair materiaal.

Milieu

Beton bestaat voor een groot gedeelte uit natuurlijke grondstoffen die overal ter wereld voorkomen: grind, zand, cement en water. Hierdoor is het mogelijk om de transportafstanden van deze grondstoffen naar de productielocatie relatief kort te houden. Maar met name bij de winning en productie van cement komt veel CO2 vrij door de hoge energiebehoefte.

Betonakkoord
Met het ondertekenen van het Betonakkoord houdt Dycore zich mede verantwoordelijk voor het terugdringen van de CO2-uitstoot (klimaatakkoord) en het verduurzamen van het gehele productieproces. Naast de beoogde CO2-reductie, het toepassen van gerecyclede materialen en andere milieumaatregelen is het van belang om vanzelfsprekend ook de kwaliteit van onze vloersystemen te waarborgen en te blijven voldoen aan de gestelde normen en voorschriften.

Milieubelasting
Ondanks dat cement een grote mondiale bijdrage levert aan de uitstoot van CO2, kunnen betonproducten als bouwmateriaal toch als duurzaam beschouwd worden (www.betonhuis-betonmortel.nl/duurzaam-beton). Door het toepassen van secundaire grondstoffen (op aanvraag) bij de productie van de betonmortel in onze betoncentrales en de lange technische levensduur van de Dycore producten (>100 jaar) wordt de belasting op het milieu behoorlijk beperk. Aan het eind van hun levensduur, kunnen de producten van Dycore (gedeeltelijk) hergebruikt worden of gebroken worden tot betongranulaat. Het is van groot belang om hierover tijdens de ontwerpfase na te denken, de mogelijkheden met Dycore te bespreken en de hieruit volgende constructieve uitgangspunten vast te leggen.