Producten MVO

Betonakkoord voor duurzame groei

Samen maken we de betonsector duurzamer

Op 18 juli 2018 heeft Dycore, samen met 80 partijen uit de betonsector, het Betonakkoord ondertekend. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over welke ketenpartner welke doelen en ambities gaat realiseren. In zeven uitvoeringsteams werken de ondertekenaars aan de concrete invulling van de doelen en ambities van de betonketen.

“met het Betonakkoord lopen we voorop in de wereld. Het akkoord draagt niet alleen bij aan substantiële verlaging van de milieudruk van beton, maar het versterkt ook de innovatiekracht en concurrentiepositie van deelnemende bedrijven en de opleidingsmogelijkheden van werknemers.” Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord in uitvoering.

Het doel van het Betonakkoord voor Duurzame Groei is dat Partijen gezamenlijk invulling geven aan een betonsector- en keten brede inzet voor het reduceren van C02-emissie, het bevorderen van circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal als bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse samenleving en economie.

Partijen richten zich voor 2030 op de volgende doelstellingen:

  1. Samenwerking in de betonketen voor verdere verduurzaming;
  2. Consistente uitvraag van duurzaam beton;
  3. Een vermindering van de C02-uitstoot in de betonketen met 30% t.o.v. 1990 als ondergrens, te behalen in de keten, met daarbij een inspanning gericht op de nationale C02-reductie ambitie van 49% uit het Regeerakkoord Rutte III (2017);
  4. 100% hoogwaardig hergebruik van het vrijkomende beton (grondstoffen, elementen, componenten), waarbij er transparantie is over de herkomst en samenstelling van het beton dat gerecycleerd wordt ten behoeve van de kwaliteit voor toekomstig hergebruik en waarbij aansluiting gezocht wordt bij erkende keurmerken en transparante meetmethodes;
  5. Het creëren van een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal in de betonsector;
  6. Het bevorderen van innovaties en sociaal kapitaal

Om de ambities te realiseren, worden afspraken gemaakt over het toepassen van een dalende Milieu Kosten Indicator (MKI) en het transparant maken van CO2-reductie in de keten.

Duurzame betonproducten opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD)

Naast het verduurzamen van onze bedrijfsvoering, zijn we continue bezig met de ontwikkeling van nieuwe innovatieve duurzame producten. Ook hier hebben we al een belangrijke stap gezet door de vloeren eerst te onderzoeken op hun milieueffecten. Dit doen wij door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA), ook wel ‘cradle to grave’-analyse genoemd. Dit is een methode om de totale milieubelasting van een product over de gehele levenscyclus te bepalen, bijvoorbeeld vanaf de winning van de benodigde grondstoffen, het transport, de productie, het gebruik van het product en uiteindelijk de wijze van afvalverwerking.

Image

Nationale Milieu Database (NMD)

Per 1 januari 2018 gelden er normen voor de milieuprestatie bij de bouw van nieuwe woningen en bedrijven van 100m2 of groter. Naast regels voor energiezuinigheid van gebouwen geldt dan ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. De Rijksoverheid wil graag dat de milieubelasting van gebouwen wordt verminderd door het gebruik van duurzame materialen. Elk product heeft in meer of mindere mate effect op het milieu en alle effecten van de bouwproducten die in een bouwwerk worden gebruikt, worden de Milieuprestaties van Gebouwen (MPG) genoemd. De Rijksoverheid heeft een bepalingsmethode ontwikkeld waarbij alle milieuprestaties van elk bouwproduct op dezelfde manier worden berekend. Centraal in de bepalingsmethode staat de Nationale Milieudatabase, waarin alle milieuberekeningen van bouwproducten zijn verzameld. De database dient als gegevensbron voor alle rekeninstrumenten waarin de milieuprestatie van een bouwwerk wordt bepaald. De methode is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een bouwproduct.

Nationale milieu database

In de nationale milieu database zijn alle milieuproductverklaringen (EPD) van bouwstoffen terug te vinden. Architecten hebben deze gegevens nodig om de milieuprestatie van gebouwen te berekenen volgens de wettelijk verplichte Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen.

De vloeren van Dycore zijn vanaf 2023 beschikbaar in de Nederlandse Milieu Database (NMD).
Om opgenomen te kunnen worden in de NMD moeten de milieuprestaties met een Levencyclusanalyse (LCA) van alle producten afzonderlijk worden bepaald en worden getoetst door een onafhankelijke gekwalificeerde externe partij. Dit omvangrijke proces is nu afgerond en heeft ertoe geleid dat het complete assortiment vloeren van Dycore terug te vinden is in de NMD.
De breedplaatvloer en de geïsoleerde ribbenvloer zijn zelfs de enigen in hun soort die opgenomen zijn in de Milieudatabase Milieuverklaringen.

Maximale transparantie

De registratie van de betonnen vloeren is conform NMD (Nationale Milieudatabase) 3.0, de nieuwste standaard. Hierin wordt een breed palet aan milieuaspecten meegenomen, waaronder energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

We streven altijd naar maximale transparantie als het gaat om informatievoorziening over onze producten, met name als het gaat om een aspect als duurzaamheid. Als producent van betonnen vloeren zijn we daarom trots dat we nu met een registratie in categorie 1 zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Dit is de hoogste van de drie beschikbare categorieën, die de milieuprestatie van producten nauwkeurig beschrijft. Hiermee geven we volledige openheid en maken we het makkelijker voor architecten, planners en aannemers om inzicht te krijgen in de milieu-impact die onze vloeren hebben.

CSC certificaat

Vanaf mei 2022 is Dycore in het bezit van het zilveren CSC (Concrete Sustainability Council) certificaat voor alle drie de productielocaties. Dycore laat hiermee zien dat het volop mee doet met het verduurzamen van de gehele betonsector.

Met het behalen van het CSC certificaat kan Dycore officieel aantonen dat de gebruikte grondstoffen afkomstig zijn van traceerbare en verantwoorde bronnen. Het certificaat dient dan ook als duurzaamheidskeurmerk voor alle Dycore producten: breedplaat-, ribben-, kanaalplaat- en leidingplaatvloeren.

Naast de aandacht voor de herkomst van grondstoffen, vormt de naleving van wetgeving (onder meer mensenrechten en arbeidsvoorwaarden) en de zorg voor een veilige werkomgeving een belangrijk onderdeel binnen het certificaat. De diverse managementsystemen en de door Dycore gehanteerde “16 levensreddende regels” zijn hierin de voornaamste pijlers binnen Dycore.

Voor u als klant geeft dit de zekerheid dat u zonder zorgen uw vloeren bij Dycore kunt afnemen en in het bijzonder wanneer u duurzaam wilt bouwen op basis van bijvoorbeeld een BREEAM-NL certificering.

BREEAM-NL

Binnen BREEAM-NL kunt u het CSC certificaat en de geverifieerde EPD’s (Environmental Product Declarations) van Dycore voor een aantal credits gebruiken.

* Categorie Materialen
MAT 01 – Bouwmaterialen

Recent zijn er 6 betonnen vloeren van Dycore opgenomen in de Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit. Het toepassen van deze producten levert flinke milieuwinst op. In de BREEAM-certificering is dit te verbinden aan MAT 1 – Als er minimaal 3 materialenopties zijn overwogen die een aanzienlijke impact hebben op de schaduwprijs levert dit al 1 punt op. Daarnaast kunnen er meer punten verdiend worden als de gekozen vloer een lagere milieubelasting hebben dan de referentiewaarde (de referentiewaarde van een gebouw kan met de rekentool van de NMD worden uitgerekend – Bouwmaterialen – BREEAM-NL richtlijn).

MAT 05 – Onderbouwde herkomst van materialen

Het stimuleren van de toepassing van materialen met een onderbouwde/verantwoorde herkomst in de hoofdbouwdelen. Deze credit zal door de ontwerpende partij (hoofdconstructeur) beantwoord moeten worden.
– Toegepast beton met een CSC certificaat op de niveaus Bronze, Silver, Gold en Platinum wordt gewaardeerd met een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1.
– In 2023 heeft Dycore het ISO14001 certificaat ontvangen. In de BREEAM-certificering wordt hiernaar verwezen in MAT 5. Als bewijslast moet het ISO14001 en CSC certificaat toegezonden worden, zie Downloads – Duurzaamheidskeurmerken.

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.